EEVL Valguse Tee Vabakoguduse privaatsuspoliitika

   

   

  Alates 2018. aasta 25. maist kehtib isikuandmete töötlemisele Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR). Määrus täpsustab isikuandmete töötlemisele kehtivaid nõudeid ja asendab senise isikuandmete kaitse seaduse. 

  Valguse Tee Vabakogudus peab oma liikmete ja külaliste eraelu kaitset väga oluliseks ja juhindub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetest. Siinne privaatsuspoliitika käsitleb seda, kuidas Sinu andmeid, mille oled kogudusele avaldanud, kasutatakse.  

  Mis on isikuandmed ja nende töötlemine?

  Isikuandmed on igasugune teave, mis on konkreetselt või kaudselt Sinu kui eraisikuga seostatav. 

  Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sõltumata viisist või vahenditest – kogumine, säilitamine, edastatamine või avaldamine jm, paberil või digitaalselt.

  ISIKUANDMETE KAITSE PÕHIMÕTTED

  • Seaduslikkus, ausus ja läbipaistvus. Andmete kogumiseks peab olema seaduslik alus või isiku nõusolek.  Inimesel on õigus oma andmetega tutvuda ning nõuda ebaõigete andmete parandamist või andmete töötlemise lõpetamist.
  • Eesmärgipärasus. Isikuandmeid võib koguda täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Muuks kasutuseks tuleb saada isiku luba. 
  • Minimaalsus. Kogutavad andmed peavad olema eesmärgi saavutamiseks vajalikud ja põhjendatud.
  • Õiged andmed. Töödeldavad isikuandmed peavad olema õiged ja ajakohased. Ebaõiged andmed tuleb parandada või kustutada.
  • Säilitamise piirang. Andmeid säilitatakse ainult seni, kuni see on eesmärgi täitmiseks vajalik.
  • Konfidentsiaalsus ja turvalisus. Töödeldavad isikuandmed peavad olema kaitstud loata või ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. Turvalisuse tagamiseks tuleb rakendada kohaseid turvameetmeid.

  Valguse Tee Vabakogudus vastutab nende põhimõtete järgimise eest Sinu isikuandmete töötlemisel.

  Milliseid isikuandmeid Valguse Tee Vabakogudus töötleb ja milleks?

  Töötleme isikuandmeid koguduse tegevuse ja liikmesuhete korraldamiseks, liikmete ja selleks soovi avaldanud külastajatega ühenduse võtmiseks ja seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

  Isikuandmete kogumine Valguse Tee Vabakoguduses võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress ja eelistatud kontakteerumisviis) esitamine kogudusega, meie meililistidega või mõne koguduse tööharuga liitumisel;
  • isikuandmete esitamine liikmeankeedis kogudusega liitumisel;
  • isikuandmete esitamine tulumaksu mahaarvamiseks kogudusele tehtud annetustelt. 

  Me ei kogu ega talleta andmeid (nn küpsiseid) külastajate tegevuste kohta meie veebilehel, et veebilehe sisu personaliseerida. Küll võivad seda teha kolmandate isikute teenused (nt YouTube, Facebook), kui külastad neid koguduse veebilehel toodud viidete kaudu.

  Kogutud isikuandmete kasutamine 

  Kogutud isikuandmeid kasutame selleks, et aidata sul osaleda koguduse tegevuses (sh osadusgruppides, tööharudes), mh selleks, et  teavitada Valguse Tee Vabakoguduse tegevustest ja huvipakkuvatest sündmustest. Peamiselt toimub selline info edastamine koguduse meililistide kaudu. 

  Kui sa ei soovi enam meililistist kirju saada, saad paluda oma aadressi listist igal ajal eemaldada, kirjutades

  Isikuandmete avaldamine

  Me ei avalda sinu andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega sätestatud juhtudel (nt maksude deklareerimiseks annetustelt või töölepinguliste suhete puhul seadusega nõutavas ulatuses).

  Isikuandmete kaitse

  Rakendame isikuandmete kaitseks kõiki sobivaid ettevaatusabinõusid (sh töökorralduslikud, tehnilised ja füüsilised meetmed). Juurdepääs andmetele  on ainult selleks volitatud isikutel. 

  Isikuandmete muutmine või töötlemise lõpetamine

  Sul on alati õigus tutvuda oma isikuandmetega, nõuda teavet nende kasutamise kohta ning nõuda oma isikuandmete parandamist. Samuti võid alati nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist, saates selleks vabas vormis avalduse e-postiga aadressil või kirjalikult. Tagasiulatuvat jõudu nõusoleku tagasivõtmisel ei ole. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nende andmete töötlemist, mille töötlemisalus ja ulatus tuleneb seadusest.

  Isikuandmete säilitamine

  Me säilitame sinu esitatud isikuandmeid üldjuhul kuni koguduse liikmestaatuse lõppemiseni või kuni oled avaldanud soovi oma andmete töötlemise lõpetamiseks. Õigusaktidega nõutud andmeid (nt raamatupidamisandmed) säilitame vastavalt seaduse nõuetele.

   

  03.06.2018