Küsitud küsimused

 

Küsimus: Kas Jumal on olemas? Kas Jumala olemasolu kohta on tõendeid?

Vastus:  Aga Jumala olemasolu ei saa tõestada ega ümber lükata. Piiblis öeldakse koguni, et me peame lihtsalt uskuma, et Jumal eksisteerib: “Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad” (Hb 11:6). Kui Jumal tahaks, võiks Ta lihtsalt ilmuda ja kogu maailmale tõestada, et Ta on olemas. Aga kui Ta seda teeks, poleks usku vaja. “Jeesus ütles talle: “Kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad” (Jh 20:29).

See ei tähenda siiski, nagu poleks Jumala olemasolu kohta tõendeid. Piiblis öeldakse: “Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd. Päev peab päevale kõnet ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust. Ei ole see kõne ega sõnad, mille hääl ei kostaks. Üle kogu ilmamaa käib nende kõla, maailma otsani nende sõna” (L 19:2-5). Vaadates tähti taevas, hoomates maailmaruumi otsatust, pannes tähele looduse imesid, imetledes loojuvat päikest – kõigis neis võime näha märki Loojast. Kui sellest ei piisa, on Jumala tõestus meie oma südames. Koguja 3:11 öeldakse: “Ta on nende südamesse pannud ka igaviku… “ Meie südames on miski, mis tunneb, et ka pärast elu ja teispool seda maailma on midagi. Meie võime seda teadmist mõistuslikult eitada, aga see ei tee Jumala kohalolekut olematuks. Piiblis hoiatatakse, et sellest hoolimata leidub neid, kes Jumalat eitavad: “ Meeletu ütleb oma südames: “Jumalat ei ole!”” (L 14:1).

Meie universum ja kõik selles sisalduv on millegi tagajärg. Peab olema miski, mis kutsus esile kõige olemasoleva tekkimise. Lõpuks peab olema mingi algpõhjus, mis põhjustas kõige muu tekkimise. See miski algpõhjus on Jumal. Neljas argument on moraalne argument. Ajaloos on igas kultuuris olnud mingid seadused. Iga inimene tajub õiget ja valet. Tapmine, valetamine, varastamine ja amoraalsus on üldiselt hukkamõistetavad. Kust tuleks selline õige ja vale eristamine kui mitte pühalt Jumalalt?

Piiblis öeldakse, et kõigest hoolimata heidavad inimesed selge ja vaieldamatu Jumala tundmise kõrvale ja usuvad valet. Ro 1:25 öeldakse: “Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut Looja asemel, kes olgu kiidetud igavesti.” Niisamuti öeldakse, et inimestel pole mingit õigustust mitte uskuda Jumalat: “Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada” (Ro 1:20).

Küsimus: Kes on Jeesus Kristus?

Vastus: Erinevalt küsimusest “kas Jumal on olemas?”, on väga vähe inimesi esitanud küsimuse, kas Jeesus on olemas olnud. Üldiselt nõustutakse, et umbkaudu 2000 aastat tagasi on Jeesus inimesena Iisraeli pinnal kõndinud. Peaaegu kõikides religioonides õpetatakse, et Jeesus oli prohvet või õpetaja või pühamees. Aga Piibli järgi on Jeesus palju enamat kui prohvet, õpetaja või pühamees.

Miks on küsimus Jeesuse tegeliku olemuse kohta nii tähtis? Miks on see oluline, kas Jeesus on või ei ole Jumal? Kõige olulisem põhjus, miks Jeesus peab olema Jumal, on selles, et kui Ta ei ole Jumal, poleks Tema surm saanud olla lepitusohvriks meie ja kogu maailma pattude eest (1Jh 2:2). Sellise karistuse saab kanda ainult Jumal (Ro 5:8; 2Ko 5:21). Jeesus pidi olema Jumal, et saaks maksta meie võla. Jeesus pidi olema inimene, et surra. Päästmise saab vastu võtta ainult usu läbi Jeesusesse Kristusesse. Oma jumalikkuse tõttu ongi Jeesus inimesele ainus võimalus päästetuks saada. Tänu oma jumalikkusele saigi Ta öelda: “Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu” (Jh 14:6).

 

Küsimus: Millised on Jumala omadused? Missugune on Jumal?

Jumal on muutmatu, mis tähendab, et Ta on kindel ja püsiv. See tähendab, et Jumal on absoluutselt usaldusväärne (Ml 3:6; 4Mo 23:19; L102:26,27). Jumal on võrreldamatu, mis tähendab, et pole olemas kedagi Tema sarnast ei tegude ega olemise poolest. Ta on võrreldamatu ja täiuslik (2Sm 7:22; L 86:8; Js 40:25; Mt 5:48).

Jumal on õiglane, mis tähendab, et ta ei hooli kellestki rohkem ega eelista kedagi (5Mo 32;4; L 18:30). Jumal on kõigevägevam, mis tähendab, et Ta on kõikvõimas. Ta saab teha kõike, mis Talle meeldib, aga Tema teod on alati vastavuses Tema olemusega (Ilm 19:6; Jr 32:17,27). Jumal on kõikjalviibiv, mis tähendab, et Ta on alati igal pool kohal; aga see ei tähenda, et kõik on Jumal (L 139:7-13; Jr 23:23). Jumal on kõiketeadev, mis tähendab, et Ta teab kõike mineviku, oleviku ja tuleviku kohta, isegi meie mõtteid igal ajahetkel. Kuna Ta teab kõike, on Ta kohtumõistmine õiglane (L 139:1-5; Õp 5:21).

Jumal on üks, mis tähendab lisaks sellele, et teisi jumalaid pole, ka seda, et ainult Tema üksi saab täita meie hinge sügavamaid vajadusi ja igatsusi, ainult Tema on väärt meie austust ja pühendumist (5Mo 6:4). Jumal on õiglane, mis tähendab, et Jumal ei ignoreeri pahategusid. Jumala õigluse pärast pidi Jeesus selleks, et meie võiksime oma patud andeks saada, kannatama Jumala kohtumõistmist, võttes meie patud enese kanda (2Mo 9:27; Mt 27:45-46; Ro 3:21-26).

Küsimus: Mis on elumõte?

Inimesed seavad endile mitmesuguseid sihte, uskudes, et neis on mõte. Taoliste sihtide hulka kuuluvad äriline edukus, jõukus, head suhted, meelelahutus, teistele head tegemine jne. Inimesed on tunnistanud, et olgugi nad saavutanud jõukuse, suhte ja lõbutsemisega seotud sihid, on hinges tühimik – tühjusetunne, mida mitte miski täita ei suuda.

Nii praeguses elus kui ka igavikus on elu tõeliseks mõtteks Jumalaga osaduse taastamine, mis läks kaotsi, kui Aadam ja Eeva pattu langesid. Täna saab Jumalaga osaduse taastada ainult Tema Poja, Jeesuse Kristuse läbi (Ap 4:12; Jh 14:6; Jh 1:12). Inimene saab igavese elu, kui ta oma pattu kahetseb (ei taha seda enam teha, vaid tahab, et Jeesus teda muudaks ja temast uue inimese teeks) ja võtab Jeesuse Kristuse vastu oma Päästjana.

Tõelist elumõtet ei leita lihtsalt Jeesust Päästjaks pidades (nii imeline kui see ka on). Pigem leitakse tõeline elumõte, kui hakatakse Jeesust Kristust järgima nagu Tema jünger, Temalt õppides, veetes Temaga aega Tema Sõna – Piiblit lugedes, suheldes palves, käies Temaga kuulekalt Tema käske täites. Jeesus ütles järgmist: “Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!” (Mt 11:28-30). “Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti” (Jh 10:10b) “Olgu sul rõõm Issandast; siis ta annab sulle, mida su süda kutsub!” (L 37:4).

Küsimus: Mis on kristlus ja mida kristlased usuvad?

Vastus: 1Ko 15:1-4 öeldakse: “Aga nüüd ma teen teile, vennad, teatavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud, mille te ka olete vastu võtnud, milles te ka seisate ja mille läbi te ka pääsete. Kas te peate kinni sõnadest, millega ma teile evangeeliumi kuulutasin? Muidu olete küll ilmaaegu saanud usklikuks. Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud: et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi.”
Kokku võetuna see ongi kristlus. Kristlus on teiste uskude hulgas ainulaadne, sest kristlus ei puuduta niivõrd religioosseid tavasid kui suhteid. Käskudest-keeldudest kinni pidamise asemel on kristlase eesmärgiks võimalikult suur lähedus Taevase Isaga. Selle suhte teeb võimalikuks Jeesuse Kristuse lõpetatud töö ja Püha Vaimu osalus kristlase elus.

Küsimus: Kuidas ma tean, milline on Jumala tahe minu elus? Mida öeldakse Piiblis Jumala tahte tundmisest?

Vastus: On kaks võimalust, kuidas selgeks saada, milline on mingis olukorras Jumala tahtmine: (1) veendu, et see mida palud või mida teha tahad, pole midagi sellist, mis Piiblis on keelatud. (2) Veendu, et see, mida palud või teha kavatsed, oleks kiituseks Jumalale ja aitaks sul vaimulikult kasvada. Kui need kaks tingimust on täidetud, aga sa ei saa ikkagi Jumalalt seda, mida palud, siis pole ilmselt Jumala tahe, et seda saaksid. Või pead lihtsalt veidi kauem ootama. Mõnikord võib olla Jumala tahet raske teada saada. Inimesed tahavad, et Jumal ütleks neile, mida teha – kus töötada, kus elada, kellega abielluda jne. Ro 12:2 öeldakse: “Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.”

Küsimus: Kuidas ma saan Jumalalt andeks?

Vastus: Apostlite tegude 13:38 öeldakse: “Olgu siis teile teada, mehed-vennad, et tema kaudu kuulutatakse teile pattude andeksandmist.”

Mis on andeksandmine ja miks mul seda vaja?

Sõna “andeksandmine” tähendab olematuks muutmist, pattude kustutamist, võlgade tühistamist. Kui me kellegi vastu eksime, tuleb meil andeks paluda, et suhteid taastada. Andekssaamine ei ole enesestmõistetav, justkui oleks igaüks andekssaamise ära teeninud. Mitte keegi ei ole andekssaamist ära teeninud. Andeksandmine on armastuse, halastuse ja armu tegu. Andeksandmine on otsus mitte kanda midagi südames teise vastu, vaatamata sellele, mida teine on sulle teinud.

Piibel ütleb meile, et kõik inimesed vajavad Jumalalt andekssaamist. Oleme kõik pattu teinud. Koguja 7:20 kuulutab: “Sest ükski inimene ei ole maa peal nii õige, et ta teeks ainult head, aga mitte kunagi pattu.” 1 Jh 1:8 öeldakse: “Kui me ütleme: “Meil ei ole pattu”, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis.” Kokkuvõttes on igasugune patt vastuhakk Jumalale (L 51:4). Selle tõttu vajame meeletult Jumala andeksandmist. Kui me oma patte andeks ei saa, kannatame igavikus oma pattude tagajärgi (Mt 25:46; Jh 3:36).

Andekssaamine – kuidas ma saaksin andeks?

Õnneks on Jumal armastav ja halastav – varmas meile meie patte andestama! 2Pe 3:9 öeldakse: “Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele.” Jumal tahab meile andeks anda, niisiis on ta valmis meile andeks andma.

Ainus õiglane karistus meie pattude eest on surm. Ro 6:23 esimeses pooles öeldakse: “Sest patu palk on surm… “ Oma pattudega oleme ära teeninud Igavese surma. Oma täiuslikus plaanis sai Jumal inimeseks – Jeesuseks Kristuseks (Jh 1:1,14). Jeesus suri ristil, võttes enesele karistuse – surma, mille meie oleme ära teeninud. 2 Ko 5:21 öeldakse: “Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.” Jeesus suri ristil, kandes meie karistust. Jeesuse kui Jumala surm lunastas kogu maailma patud. 1Jh 2:2 öeldakse: “Tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest.” Jeesus tõusis üles surnuist, näidates nõnda oma võitu patu ja surma üle (1Ko 15:1-28). Tänu Jumalale saab Jeesuse surma ja ülestõusmise läbi tõeks Ro 6:23 teine osa: “Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.”

Jh 3:16-17 on imeline sõnum: “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks.”

Andekssaamine – on see tõesti nii lihtne?

Jah, just nii lihtne see ongi! Andeksandmist ei saa Jumalalt välja teenida. Andekssaamise eest pole võimalik Jumalale tasuda. See on võimalik vaid Jumala armust ja halastusest usus vastu võtta. Kui sa tahad võtta Jeesuse Kristuse oma Päästjana vastu, võid paluda järgmist palvet. Päästa ei saa sind ei selle palve ega ühegi teise palve lugemine. Üksnes siis, kui paned oma lootuse Jeesusele, võid oma patud andeks saada. See palve on lihtsalt võimalus väljendada Jumalale oma usku Temasse ja tänada Teda andeksandmise eest. “Jumal, ma tean, et ma olen Sinu vastu pattu teinud ja väärin karistust. Aga Jeesus Kristus kandis minu karistuse, et mina võiksin Temasse uskudes andeks saada. Ma pöördun oma pattudest ja usun, et Sina saad mind lunastada. Tänan Sind imelise armu ja andeksandmise eest! Aamen!”

Võtsin just praegu Jeesuse vastu… mis saab edasi?

Palju õnne! Tegid otsuse, mis muudab kogu su elu! Arvatavasti küsid: “Aga mis saab edasi? Kuidas alustada teekonda koos Jumalaga?” Järgmised viis sammu annavad sulle juhiseid, mis pärinevad Piiblist. Kui sul tekib sellel teel küsimusi, kirjuta palun valgusetee@valgusetee.ee

1. Veendu, et sa saad aru, mida tähendab lunastus.

1Jh 5:13 öeldakse: “Seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala Poja nimesse, et te teaksite: teil on igavene elu.” Jumal tahab, et me saaksime aru, mis on lunastus. Jumal tahab, et teaksime kindlalt, et oleme päästetud. Vaadakem lühidalt, mis on lunastuse aluseks:

(a) Kõik on pattu teinud. Me kõik oleme pattu teinud ja Jumalale meelehärmi põhjustanud (Ro 3:23).

(b) Oma patu tõttu väärime karistuseks igavest lahusolu Jumalast (Ro 6:23).

(c) Jeesus suri ristil, et kanda karistust meie pattude eest (Ro 5:8; 2Ko 5:21). Jeesus suri meie asemel, kandes meile määratud karistust. Jeesuse ülestõusmine tõestas, et Tema surmast piisas, et maksta meie pattude eest.

(d) Jumala andeksandmine ja lunastus on kõigi päralt, kes võtavad Jeesuse vastu – uskudes, et meie patud on Tema surmaga kinni kaetud (Jh 3:16; Ro 5:1; Ro 8:1).

See on lunastuse sõnum! Kui sa oled võtnud vastu Jeesuse oma Päästjana, siis oled päästetud! Kõik su patud on andeks antud ja Jumal lubab sind mitte kunagi maha jätta ega hüljata (Ro 8:38-39; Mt 28:20). Pea meeles, et Jeesuses on su lunastus kindel (Jh 10:28-29). Kui usud, et ainult Jeesus saab olla sinu Päästja, võid olla kindel, et oled igavikus taevas koos Jumalaga!

2. Leia kogudus, mille õpetus tugineb Piiblile.

Ära arva, et kirik on üksnes ehitis. Kirik on ka kogudus – inimesed. Väga oluline on, et inimesed, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse, oleksid üksteisega osaduses. See on koguduse üheks peamiseks eesmärgiks. Nüüd, kui oled Jeesuse vastu võtnud, julgustame sind kõigest hingest leidma oma ümbruskonnast Piiblile tuginev kirik ja selle pastoriga rääkima. Räägi talle oma vastsest usust Jeesusesse Kristusesse.

Koguduse teiseks eesmärgiks on õpetada Piiblit tundma. Saad teada, kuidas rakendada oma elus Jumala juhiseid. Piibli tundmine on iga õige ja hoolsa kristlase elu alus. 2Ti 3:16-17 öeldakse: “Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole.”

Koguduse kolmandaks eesmärgiks on jumalateenistuste pidamine. Jumalateenistusel tänatakse Jumalat kõige eest, mida Ta on teinud. Jumal on meid päästnud. Jumal armastab meid. Jumal hoolitseb meie eest. Jumal juhib ja suunab meid. Kuidas siis Teda mitte tänada? Jumal on püha, õiglane, armastav, halastav, armuline. Ilmutuse raamatus 4:11 kinnitatakse: “Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik, kõik olev on loodud sinu tahtmise läbi!”

3. Võta iga päev aega, et keskenduda Jumalale

Igal päeval tuleks leida aega, et keskenduda Jumalale. Mõni inimene kutsub seda “vaikuseajaks”, mõni teine “palveajaks”. See on aeg, mil me pühendame end Jumalale. Mõni eelistab võtta selleks aega hommikul, teine õhtul. Pole oluline, kuidas seda aega nimetada või millal see aeg võtta. Tähtis on regulaarselt leida aeg, mil Jumalaga olla. Mida me teeme sel ajal, kui oleme Jumalaga?

(a) Palvetame. Palvetamine on lihtsalt kõnelemine Jumalaga. Räägi Jumalale oma muredest ja raskustest. Palu Jumalalt tarkust ja juhtimist. Palu Jumalalt, et ta täidaks su vajadused. Ütle Jumalale, kui väga sa Teda armastad ja oled tänulik kõige eest, mida Ta sulle teeb. Selline ongi palve sisu.

(b) Loeme Piiblit. Lisaks Piibli õpetuse kuulamisele kirikus, pühapäevakoolis, piibliringides ja palvetundides peaksid ka ise Piiblit lugema. Piiblis on olemas kõik, mida peaksid teadma, et elada tubli kristlasena. Piiblis on kirjas Jumala juhised, kuidas teha arukaid otsuseid, kuidas saada teada Jumala tahet, kuidas teisi teenida, kuidas vaimulikult kasvada. Piibel on meile antud Jumala Sõna. Piibel on Jumala käsiraamat meile, kuidas peaksime elama, et Temale heameelt teha ja ise rahul olla.

4. Suhtle inimestega, kes sind vaimulikult toetada võivad

1Ko 15:33 hoiatatakse: “Ärge eksige!” Halb seltskond rikub head kombed.” Piibel on täis hoiatusi, millist mõju “halvad” inimesed meile võivad avaldada. Kui seltsime inimestega, kes on seotud patuste tegevustega, võivad need tegevused hakata ka meid ahvatlema. Nende inimeste loomus, kellega koos oleme, jätab meile jälje. Seepärast on väga oluline olla ümbritsetud inimestest, kes armastavad Jumalat ja on Talle pühendunud.

Püüa leida mõni sõber, hea oleks, kui oma kogudusest, kes saaks sind aidata ja julgustada (He 3:13; 10:24). Lase sõpradel rääkida enesele oma vaikuseajast, tegevustest, oma teekonnast Jumalaga. Küsi, kas võiksid neile endast samuti rääkida. See ei tähenda, et peaksid loobuma kõigist sõpradest, kes ei tunne Issandat Jeesust oma Päästjana. Ole edasi nende sõber ja armasta neid. Räägi neile, et Jeesus on sinu elu muutnud ja seega ei saa sa teha enam kõike, mida varem. Palu, et Jumal annaks sulle võimalusi oma sõpradele Jeesusest rääkida.

Jumala rahu sulle kallis sõber.